Bắc Giang đẩy mạnh triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông

 

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có văn bản về việc triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông.

Phạm vi triển khai: Toàn bộ các trường tiểu học, trung học, dân tộc nội trú trên toàn tỉnh và các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT. Khuyến khích các trường mầm non có điều kiện tham khảo, áp dụng mô hình trong quản lý, cũng như hoạch định, đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

Sở GD&ĐT yêu cầu: căn cứ điều kiện thực tiễn, mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông phiên bản hiện tại, Hiệu trưởng các trường phổ thông, Giám đốc các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT trên toàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức rà soát, từng bước hoàn thiện các nội dung, yêu cầu theo mô hình gắn với việc kế thừa các hạng mục đầu tư, triển khai theo Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng CNTT trong trường phổ thông giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Đề án 550).

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, từng bước đề xuất, bổ sung trong kế hoạch hàng năm, quy hoạch phát triển đơn vị ngắn hạn, dài hạn để hoàn thiện các nội dung, hạng mục theo mô hình.

Các nội dung mô hình là căn cứ và thước đo, tiêu chí để mỗi nhà trường tự đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của đơn vị, đồng thời là cơ sở để phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT đánh giá, xếp hạng hàng năm.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả triển khai mô hình trong tháng 01/2019, chậm nhất trước ngày 15/01/2019.

Lập Phươngiệc triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông.

Phạm vi triển khai: Toàn bộ các trường tiểu học, trung học, dân tộc nội trú trên toàn tỉnh và các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT. Khuyến khích các trường mầm non có điều kiện tham khảo, áp dụng mô hình trong quản lý, cũng như hoạch định, đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

Sở GD&ĐT yêu cầu: căn cứ điều kiện thực tiễn, mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông phiên bản hiện tại, Hiệu trưởng các trường phổ thông, Giám đốc các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT trên toàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức rà soát, từng bước hoàn thiện các nội dung, yêu cầu theo mô hình gắn với việc kế thừa các hạng mục đầu tư, triển khai theo Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng CNTT trong trường phổ thông giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Đề án 550).

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, từng bước đề xuất, bổ sung trong kế hoạch hàng năm, quy hoạch phát triển đơn vị ngắn hạn, dài hạn để hoàn thiện các nội dung, hạng mục theo mô hình.

Các nội dung mô hình là căn cứ và thước đo, tiêu chí để mỗi nhà trường tự đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của đơn vị, đồng thời là cơ sở để phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT đánh giá, xếp hạng hàng năm.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả triển khai mô hình trong tháng 01/2019, chậm nhất trước ngày 15/01/2019.

Lập Phương

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có văn bản về việc triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông.

Phạm vi triển khai: Toàn bộ các trường tiểu học, trung học, dân tộc nội trú trên toàn tỉnh và các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT. Khuyến khích các trường mầm non có điều kiện tham khảo, áp dụng mô hình trong quản lý, cũng như hoạch định, đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

Sở GD&ĐT yêu cầu: căn cứ điều kiện thực tiễn, mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông phiên bản hiện tại, Hiệu trưởng các trường phổ thông, Giám đốc các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT trên toàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức rà soát, từng bước hoàn thiện các nội dung, yêu cầu theo mô hình gắn với việc kế thừa các hạng mục đầu tư, triển khai theo Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng CNTT trong trường phổ thông giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Đề án 550).

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, từng bước đề xuất, bổ sung trong kế hoạch hàng năm, quy hoạch phát triển đơn vị ngắn hạn, dài hạn để hoàn thiện các nội dung, hạng mục theo mô hình.

Các nội dung mô hình là căn cứ và thước đo, tiêu chí để mỗi nhà trường tự đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của đơn vị, đồng thời là cơ sở để phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT đánh giá, xếp hạng hàng năm.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả triển khai mô hình trong tháng 01/2019, chậm nhất trước ngày 15/01/2019.

Lập Phương

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có văn bản về việc triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông.

Phạm vi triển khai: Toàn bộ các trường tiểu học, trung học, dân tộc nội trú trên toàn tỉnh và các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT. Khuyến khích các trường mầm non có điều kiện tham khảo, áp dụng mô hình trong quản lý, cũng như hoạch định, đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

Sở GD&ĐT yêu cầu: căn cứ điều kiện thực tiễn, mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông phiên bản hiện tại, Hiệu trưởng các trường phổ thông, Giám đốc các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT trên toàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức rà soát, từng bước hoàn thiện các nội dung, yêu cầu theo mô hình gắn với việc kế thừa các hạng mục đầu tư, triển khai theo Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng CNTT trong trường phổ thông giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Đề án 550).

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, từng bước đề xuất, bổ sung trong kế hoạch hàng năm, quy hoạch phát triển đơn vị ngắn hạn, dài hạn để hoàn thiện các nội dung, hạng mục theo mô hình.

Các nội dung mô hình là căn cứ và thước đo, tiêu chí để mỗi nhà trường tự đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của đơn vị, đồng thời là cơ sở để phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT đánh giá, xếp hạng hàng năm.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả triển khai mô hình trong tháng 01/2019, chậm nhất trước ngày 15/01/2019.

Lập Phương

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có văn bản về việc triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông.

Phạm vi triển khai: Toàn bộ các trường tiểu học, trung học, dân tộc nội trú trên toàn tỉnh và các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT. Khuyến khích các trường mầm non có điều kiện tham khảo, áp dụng mô hình trong quản lý, cũng như hoạch định, đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

Sở GD&ĐT yêu cầu: căn cứ điều kiện thực tiễn, mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông phiên bản hiện tại, Hiệu trưởng các trường phổ thông, Giám đốc các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT trên toàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức rà soát, từng bước hoàn thiện các nội dung, yêu cầu theo mô hình gắn với việc kế thừa các hạng mục đầu tư, triển khai theo Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng CNTT trong trường phổ thông giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Đề án 550).

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, từng bước đề xuất, bổ sung trong kế hoạch hàng năm, quy hoạch phát triển đơn vị ngắn hạn, dài hạn để hoàn thiện các nội dung, hạng mục theo mô hình.

Các nội dung mô hình là căn cứ và thước đo, tiêu chí để mỗi nhà trường tự đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của đơn vị, đồng thời là cơ sở để phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT đánh giá, xếp hạng hàng năm.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả triển khai mô hình trong tháng 01/2019, chậm nhất trước ngày 15/01/2019.

Lập Phương

[Trở về]

Album ảnh

Hoi thiHoi thiHoi thiHoi thiHoi thiNăm học mới 2018-2019Chào mừng 26 - 03Khai giảngChào mừng 26 - 03TrươnghfTrườngTrường

Video

Thi THPT QG 2019

Làm các môn thi tổ hợp như thế nào? TTO - Từ hôm nay, Tuổi Trẻ mở Hộp thư tuyển sinh đồng thời...
Kỳ thi THPT quốc gia 2017: Trọng tâm ôn tập vào kiến thức lớp 12 Dân trí Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường...
Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (cập nhật ngày 29/4/2016) THI THPT QUỐC GIA     Ngày 29/4/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo công...
Những lưu ý quan trọng trước khi làm hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia 2016   (Dân trí) - Xác định điểm bảo lưu như thế nào?, thí...

Tin Tức - Sự Kiện

BẢN TIN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TIẾNG ANH CỤM TP BẮC GIANG LẦN THỨ NHẤT Ngày 18/9/2019 Trường phổ thông DTNT tỉnh Bắc Giang đã tổ chức...
NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐÃ KẾT THÚC: THÀNH QUẢ VÀ HI VỌNG Từ 7 giờ 30 phút ngày 25/5/2019, Trường phổ thông DTNT tỉnh...
Vì sao có chủ trương làm nhiều bộ sách giáo khoa? Dân trí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân...

Thống kê